คุณเห็นภาพอะไร



คุณเห็นภาพอะไร.....


มันคือ "ดอกหญ้าในยามเย็นจ้า"